Brněnští zástupci veřejnosti

Zástupců vzniklo – co víme – v Brně cca 35 (za předpokladu, že je 5 zástupců veřejnosti na zahrádky, možná je jich víc). Je možné, že existují ještě další. Celkově se pod jejich zmocnění podepsalo určitě více než 14.000 osob. Ve srovnání s Prahou jsme na tom v Brně v absolutních číslech podobně, vzhledem k počtu obyvatel lépe.

Kolik je podáno individuálních připomínek a námitek, bude muset zjistit a sdělit posléze MMB.

Lze každopádně konstatovat, že lidé se do tvorby územního plánu zapojili opravdu ve velkém a že plně využili nového institutu Zástupce veřejnosti. Místo, aby přišlo na OUPR 14 000 individuálních připomínek, tak se tyto připomínky koncentrovaly do podpisů zmocnění Zástupce veřejnosti, který podává jménem podepsaných námitku. Ta má větší váhu, než připomínka jednotlivce, a o tom, zda bude akceptována, rozhoduje přímo zastupitelstvo.

Seznam zástupců veřejnosti

Brnění, 360 podpisů: doprava (podpora cyklo a pěší, automobilová – proti Nové městské třídě, železniční – do doby, než se rozhodne, kdy bude nové nádraží nechat v územním plánu plochy pro železniční dopravu na stávajících kolejích, proti zrušení vlečky na výstaviště), jižní centrum (odmítnutí navrhované podoby JC, požadavek na nový přístup k JC), obchody (systematická podpora drobných obchodů místo podpory nových nákupních center), vodohospodářství, bydlení a rekreace (předefinování plochy C, kde nyní není podmínkou bydlení, ne suburbanizaci) a životní prostředí (ochrana nočního nebe před světelným znečištěním, ne velké průmyslové zóně u Tuřan).

Nesehnutí, 250 podpisů: požaduje, aby nový územní plán Brna nastavil jasná pravidla pro umisťování velkých nákupních center. Dnes je lze umístit skoro kdekoliv. Dále požaduje, aby nebyly v novém územním plánu další nové plochy pro nákupní centra. (Na obdobné petici je přes 4200 pospisů)

4AM, Fórum pro architekturu a média, 250 podpisů: proti Nové městské třídě, za nové a lepší Jižní centrum, omezení nákupních a zábavních center, zanesení veřejných architektonických soutěží na exponované parcely, proti suburbanizaci

6 zástupců proti vedení rychlostní komunikace R43 přes město (3 z Bystrce, 2 z Kníniček, 1 z Bosonoh), dohromady cca 2500 podpisů (proti vedení R43 je navíc přes 37000 občanů prostřednictvím petice)

zástupci z Maloměřic, o. s. Sdružení na ochranu přírody a životního prostředí v Brně Maloměřicích:

  1. cyklostezka Franzova – Olší vedena po stávající komunikaci, kde se dnes jezdí, Franzově – slepá jednosměrka, ne v přírodně velmi cenné lokalitě, po břehu posledního neregulovaného úseku řeky Svitavy. 600 podpisů
  2. obchvat Maloměřic, přes které dnes jezdí tranzitní doprava. 480 podpisů

o. s. Občané pro Medlánky, 400 podpisů: se ve svých věcně shodných připomínkách vyjadřuje k výstavbě a dopravnímu řešení v lokalitě Medlánky-Řečkovice-Ivanovice, k plánovanému řešení ulic Nadační a Turistická a také plánovaným propojením MČ Medlánky a Komín (příp. s MČ Bystrc).

o. s. Masarykova čtvrt, 2150 podpisů: zabývá se zejména lokalitami Náměstí míru, Žlutý kopec, Kraví hora, Wilsonův les.

cyklodoprava: Ing. Vladimír Zavřel, 470 podpisů

železniční doprava: Ing. Jan Toufar, 330 podpisů – vrácení současných ploch pro železniční dopravu mezi Horními Heršpicemi a Židenicemi přes současné hlavní nádraží do ploch pro dopravu (dnes je tam park), zaústění severojižního kolejového diametru do všech jižních tratí (Chrlice, Břeclav, Střelice), sledování trasy VRT i v tzv. střední variantě, s možností zapojení do nádraží v centrální poloze, prověření kapacit MHD v případě odsunu nádraží (nevychází jim to, cestující nebude možno od odsunutého nádraží odvézt, v územním plánování se kapacity MHD neprověřovaly)

x zástupců proti rušení zahrádek (počítáme, že jich je 5) – Kraví hora 850 podpisů, ostatní dohromady cca 1500

Komín:

  1. Nesouhlasí se silničním propojením MČ Medlánky a Bystrc. Požadujeme zachování stávajícího stavu okolí Medláneckého letiště bez silničních průtahů. 430 podpisů
  2. Nesouhlasí s plochou pro stavbu nákupního a zábavního centra ve vazbě na OBI, která je navržena ve variantě I, II a III konceptu ÚP na severozápadním okraji MČ Komín. 280 podpisů
  3. Lokalita Řezáčova, bydlení, 420 podpisů

o. s. Zelená pro Kohoutovice, 400 podpisů – se zabývá návrhy rušení zahrádek, lyžařského svahu z Myslivny do Pisárek a náměstí v Kohoutovicích.

Ivanovice:

  1. Nestahovat autodopravu z nových rozvojových ploch do stabilizovaných obytných zón, hájit pěší a cyklopropojení. 300 podpisů
  2. Přestavbu centra Ivanovice nelze bez regulačního plánu. Výstavbu v nových rozvojových plochách nelze bez regulačního plánu. 300 podpisů

Líšeň:

  1. Obecká-Kostelíček: Nesouhlasí s tím, aby došlo ke změně stávajících zelených ploch (zahrady a orná půda) na plochy stavební v prostoru za ulicí Obecká od ulice Podlesná až k ulici Kostelíček ve všech třech variantách konceptu územního plánu. 400 podpisů.
  2. Dopravu, 300 podpisů.

– 2x Tuřany, 500 a 500 podpisů: Nesouhlasí s výstavbou průmyslové zóny v k.ú. Tuřany (TU-1, TU – 2, TU – 7), tak jak je navrhována v konceptu územního plánu ve variantách I., II., III. Navrhují rozšířit plochy krajinné a rekreační zeleně v k.ú. Tuřany (TU-1) tak, aby jakákoliv průmyslová zástavba byla izolována od ploch určených pro bydlení.

– 2x Bystrc, Horní náměstí, 320 a 430 podpisů: Do konceptu územního plánu města Brna a následně i do návrhu územního plánu města Brna požadují zanést funkční vymezení ploch na Horním náměstí zabezpečující, že horní 2/3 pásu při ulici Kamech budou určeny výhradně pro zeleň, zbývající dolní (severovýchodní) třetina bude k disposici pro občanskou vybavenost.

Český svaz ochránců přírody (Veronica), 200 podpisů: klima, krajina, územní systém ekologické stability

Starý Lískovec, 200 podpisů: proti likvidaci zóny bydlení

občanské sdružení Majdalenky, 210 podpisů: Nezvyšovat stavební nárůst bytů, hustoty obyvatel, dopravní zátěže, při nově vznikajících stavbách ponechat výškovou úroveň I. Současné zelené plochy zanést jako stabilizované plochy městské zeleně a vybudovat dětské hřiště. Vybudovat centrum pro děti a mateřskou školku a objekty poskytující služby. Nebudovat tramvaj na Lesnou a propojení do Obřan pro zvýšení dopravní zátěže


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.