“Špatné” dokumenty k ÚP

Dokumenty, které si nechalo vypracovat město, ale “nedopadly” pro město příznivě, proto je ignoruje.

1. Odborné právní vyjádření „Vyhodnocení dopadů rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení části ÚPmB na zpracovaný koncept Územního plánu města Brna“

Právní vyjádření zpracovala Advokátní kancelář Korbel, Tuháček & partneři, s.r.o.

Ze závěru: “Koncept nového územního plánu je připravován ve 3 variantách, přičemž varianty č. 1 a č. 2 obsahují nadmístní prvek, který není v současné době vymezen v platné nadřazené územně plánovací dokumentaci, a proto jsou s touto dokumentací v nesouladu.

2. Expertní posudek na Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj konceptu Územního plánu města Brna vypracovaného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Posudek zpracoval proděkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, doc. RNDr.  Miroslav Martiš, CSc., který o EIA a SEA na vysoké škole přednáší, se svým týmem. Protože dopadl velice špatně, město ho odmítlo zaplatit a převzít a objednalo si jiný posudek, který už “vyšel” dobře.

Ze závěru: “Expertní posudek konstatuje, že Vyhodnocení vlivu Konceptu ÚPmB je v rozporu s platnou legislativou ve sféře stavebního práva i se standardizovanými metodickými postupy, zejména:

 • výrazný nepoměr mezi hodnocením environmentálního pilíře (5/6 celkového rozsahu) a sociální a ekonomického pilíře (1/6 celkového rozsahu)
 • závažné nedostatky v hodnocení environmentálního pilíře zjištěné při kontrole
  naplnění Přílohy č. 1 stavebního zákona
 • vyhodnocení vlivu Konceptu ÚPmB ve vztahu k soustavě NATURA 2000 posoudit i z hlediska případných rizik vzhledem k potenciální výstavbě
 • metodicky pochybené plošné a statické binární srovnání jednotlivých aspektů
  rozvoje proti nezbytnému prostorovému a dynamickému srovnání tři pilířů
  udržitelného rozvoje
 • chybná aplikace SWOT analýzy
 • smysl postrádající nadřazení dřívějších EIA záměrů a existujících územně plánovacích dokumentů nad SEA Konceptu ÚPmB
 • podjaté a předpojaté hodnocení varianty II (zejména silnice R 43), navíc založené na vědomě nepravdivé informaci o závěru EIA procedury k vedení R 43 přes Bosonohy

Z výše uvedených důvodů a v návaznosti na další argumenty, obsažené v předloženém expertním posudku, doporučuji vrátit Vyhodnocení vlivu Konceptu ÚPmB na udržitelný rozvoj k přepracování.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.