Vyjádření dotčených orgánů, okolních obcí a Jihomoravského kraje ke Konceptu územního plánu města Brna

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, vedený Mgr. Ing. Kateřinou Leopoldovou, odmítl v rozporu se zákonem poskytnout vyjádření dotčených orgánů (ministerstev ap.), okolních obcí a Jihomoravského kraje ke Konceptu územního plánu.

Vyžádali jsme si proto vyjádření jednotlivě od všech subjektů, které se ke Konceptu vyjadřovaly.

Všechny instituce je vydaly, ale za tři odbory brněnského magistrátu, které se ze své pozice ke Konceptu také vyjadřovaly, to opět zamítla Leopoldová. Po čtyřech a půl měsících, několika žádostech, odvolání a stížnostech jsme se ke všem dokumentům konečně dostali.

Aktivitu podpořila Nadace VIA a CEE Trust.

Vyjádření okolních obcí

Vyjádření obce Adamov

Upozorňuje na to, že v rámci projednávání nového územního plánu obce teprve řeší vedení komunikace II/374.

Vyjádření obce Šlapanice

Upozorňuje na to, že zastupitelstvo Šlapanic schválilo zmenšení průmyslové zóny, požaduje prověření dopravní zátěže související ve všech třech variantách konceptu vyvolá bytová výstavba v Líšni a průmyslové zóny včetně návrhu kompenzačních opatření pro obyvatele a etapovitost výstavby. Dále požaduje zachování “přerovské trati” ve stávající stopě, zasíťování  a propojení cyklostezek s Brnem, ustanovení regulativu pro výstavbu nákupních center. Upozorňuje na nesouhlas místní veřejnosti s rozsahem průmyslových zón.

Vyjádření města Kuřim, Vyjadreni mesta Kurim jizni obchvat prehledna situace (mapa), Vyjadreni mesta Kurim jizni obchvat koordinacni situace (mapa)

Požaduje územní rezervu pro spojku R43 a I/43 jižně od Kuřimi.

Vyjádření města Ostopovice

Upozorňují, že stavby nadmístního významu (zejména dopravní) musí být v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, které doposud nejsou platné. Zaměřují se zejména na negativní dopady plánovaného řešení R43/D1 na katastru obce.

Vyjádření Jihomoravského kraje

Vyjádření JMK průvodní dopis

Stanovisko Rady JMK, příl. 1, příl. 2

Rada požaduje převedení pozemku p.č. 2831 v k.ú. Černovice do funkční plochy veřejně prospěšné stavby Zdravotnické záchranné služby. Rada žádá zapracování regionálního pojetí severojižního kolejového diametru do návrhu ÚP Krna a prošetření a navržení takové infrastruktury, která by i nadále mohla rozvíjet integrovaný systém veřejné dopravy. Upozorňuje, že projednávaný územní plán nezohledňuje již zapracované změny návazností dálkových koridorů JMK procházejících přes území města zapracovaných v Generelu cyklistické dopravy na území města Brna. Rada požaduje doplnění všech druhů ochranných pásem letiště a leteckých zabezpečovacích zařízení a upozorňuje na dopady vzhledem k obytným plochám, ornitologickým aspektům. Návrhové plochy pro bydlení a ostatní návrhové plochy s chráněnými prostory nerespektují stávající hlukové pásmo a dále koncepci rozvoje a přirozený nárůst leteckých výkonů letiště v čase a z toho vyplývající možné negativní dopady na dotčené plochy. Nesouhlasí s navrhovanou trasou severního obchvatu Dvorsk (silnice II/417) ve všech variantách konceptu ÚPmB  a požaduje úpravy konceptu s ohledem na rozvoj letiště.

Stanovisko krajského úřadu

Rozsáhle řeší návaznost na PUR a ZUR, požaduje, aby řešení ÚPmB nezasahovalo do správních území okolních obcí a nepředjímalo tak řešení jejich územních plánů. Zabývá se severojižním kolejovým diametrem, formálními nedostatky konceptu, odkazy na již neplatné dokumentace, upozorňuje na to, že legenda hlavního výkresu a také některých dalších výkresů není v souladu s grafikou. Zobrazení územních plánů sousedních obcí či navrhovaných řešení na území okolních obcí v „návrhové části“ ÚPmB považuje za  nepřípustné.

Stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu

V záplavovém území považuje za nevhodné umísťování staveb pro bydlení, nemocnic, škol, staveb skladů látek ohrožujících kvalitu vod, čerpacích stanic pohonných hmot atp. Dále není přípustné zařazovat zvláště chráněná území do jakýchkoliv jiných základních ploch navrhovaných konceptem územního plánu a je třeba lokality NATURA 2000 a zvláště chráněná území do ÚPmB doplnit. V předloženém konceptu není dostatečně řešena problematika stávajících rekreačních území na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména území s individuální rekreací, a tuto problematiku tedy požadují ještě koncepčně dopracovat. Dále tu najdeme rozsáhlý soubor podmínek pro souhlas s 2.variantou konceptu z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. Stanovisko obsahuje rozsáhlé vyjádření z hlediska dopravy. A konečně odbor památkové péče upozorňuje na návrh vil do UNESCO.

Stanovisko Odboru dopravy

Předložené varianty konceptu nepovažujeme v problematice veřejné hromadné dopravy za dostatečný podklad k výběru řešení pro návrh ÚP. Předpokládáme, že do návrhu bude zapracováno řešení hromadné dopravy až na základě prověření a projednání v Generelu veřejné dopravy. Dalším podkladem budiž Aktualizace studie proveditelnosti SJKD (3.2011).

Vyjádření dotčených orgánů

Ministerstvo kultury

Požaduje doplnit Hotel Avion do seznamu národních kulturních památek, nesouhlasí s tunelem pod Špilberkem, požaduje rozpracování severojižního kolejového diametru, nesouhlasí s Novou městskou třídou a silničním tunelem paralelně s ulicí Údolní. Nesouhlasí s odsunutou variantou řešení modernizace železničního uzlu Krno a s ní související demolici Masné burzy. V rámci záměru Bratislavské radiály požaduje respektovat památkově chráněné objekty. Dále nesouhlasí s přípustností podzemních staveb v plochách zeleně a nesouhlasí s čistě komerční funkcí rozvojové plochy mezi Kolištěm a Benešovou. Nesouhlasí se záměrem severního vstupu a lanovky na Špilberk z ulice Údolní. Upozorňuje na nutnost respektovat ochrannou zónu Městské památkové rezervace.

Ministerstvo dopravy

Z hlediska železniční dopravy nesouhlasí s návrhem severní varianty vstupu trasy VRT Praha – Brno do železničního uzlu Brno, uvedeným ve II. variantě. Nesouhlasí s označením jihovýchodní tangenty (dále JVT) v části 9.1.2.2. Koncepce a dalších jako rychlostní silnice. MD nikdy neodsouhlasilo zařazení JVT do sítě silnic I. třídy. Pro plánovanou rychlostní silnici R 43 ve variantě „bystrcká“, kterou MD dlouhodobě podporuje, požaduje vyznačit odpovídající dopravní plochu. O technickém řešení R 43 bude rozhodnuto až zpracováním projektové dokumentace a vydáním stanoviska MŽP. Vyznačené tunelové řešení v části Kníničky např. zatím nebylo ani projednáváno. S návrhem na doplnění rampy na silnici I/23 (Pražská radiála) Jemelkova nesouhlasíme, neboť toto připojení není technicky realizovatelné, což prokázaly dříve zpracované studie.  Nesouhlasí s  návrhem na zařazení silnice II/384 (Přehradní radiála) do sítě silnic I. třídy.

Ministerstvo obrany, průvodní dopis, Ministerstvo obrany (vyjádření), příl. 1, příl. 2, příl. 3UAP.zipstanovisko 1823

Požaduje důrazně stabilizaci perspektivních vojenských areálů – objektů důležitých pro obranu státu (KrPole, Ponava, Veveří, Černá Pole, Židenice, atd.). Brání se zařazením objektů důležitých pro obranu státu mezi objekty s předkupním právem a právem vyvlastnění.

CHKO Moravský kras

Požaduje zakreslení nových hranic Národních přírodních památek, má konkrétní požadavky k NPP Červený kopec, Stránská skála a přírodní rezervaci Velký Hronek.

Hasičský záchranný sbor

Požadujeme zapracovat do dokumentace ÚP města Brna zónu havarijního plánování, konkretizovat opatření ochrany obyvatelstva Statutárním městem Brnem.

Úřad pro civilní letectví

… poslal úplně něco jiného, než jsme chtěli.

Státní energetická inspekce

Souhlasí se vším s odkazem na Státní energetickou koncepci ČR.

Vyjádření dotčených orgánů, odbory Magistrátu města Brna

Vyjádření Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB

Stanovisko odboru životního prostředí, Stanovisko odboru životního prostředí, doplnění, Stanovisko odboru životního prostředí, doplnění 2

Stanovisko odboru památkové péče


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.