Budovy, v jejichž sousedství nesmí být povolen výherní hrací automat, videoloterní terminál, ani jiné „technické zařízení“, podle § 17, odst. 11, zákona č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách

Školy a školská zařízení:

mateřské školy

základní školy

střední školy (gymnázia, střední odborná učiliště, střední odborné školy)

konzervatoř

vyšší odborné školy

vysoké školy (fakulty, vysokoškolské ústavy, pracoviště pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy)

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a vokteré se pro účely sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách

základní umělecké školy

školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zajišťují další vzdělávání pedagogických pracovníků škol, poskytují školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení, zprostředkovávají informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání

školská poradenská zařízení, zajišťují diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči, napomáhají při volbě budoucího povolání (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra)

školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, zajišťují výchovné, vzdělávací, zájmové nebo tematické rekreační akce a osvětovou činnost (dům dětí a mládeže, stanice zájmové činnosti, školní družina, školní klub)

školská účelová zařízení, napomáhají školám a školským zařízením při jejich činnosti, zajišťují materiálně technické služby, poradenské, informační nebo ekonomicko-administrativní služby, poskytují knihovnické a informační služby, (např. středisko služeb školám, školní knihovna, školní hospodářství, středisko praktického vyučování, účelové zařízení Ministerstva vnitra, plavecká škola)

výchovná a ubytovací zařízení, zajišťují dětem, žákům a studentům tyto služby: vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování; celodenní výchovu, ubytování a stravování; zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, (např.: škola v přírodě, internát, domov mládeže)

zařízení školního stravování (školní jídelna – vývařovna i výdejna)

školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (diagnostický ústav, dětský domov, výchovný ústav)

vizškolský zákon č. 561/2004 (§7), zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (§2), zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a vyhláška č. 249/2009 Sb, o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách


Zařízeních sociální péče:

centra denních služeb

denní stacionáře

týdenní stacionáře

domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory

domovy se zvláštním režimem

chráněné bydlení

azylové domy,

domy na půli cesty

nízkoprahová denní centra

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

noclehárny

terapeutické komunity

sociální poradny

sociálně terapeutické dílny

centra sociálně rehabilitačních služeb

pracoviště rané péče

intervenční centra

zařízení následné péče

viz zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 34.

Zařízení zdravotní péče:

Zařízení ambulantní péče a nemocnice (ordinace praktických lékařů, ordinace dalších odborných lékařů)

Zařízení závodní preventivní péče (provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví)

Odborné léčebné ústavy (léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy a další léčebny (lázeňské, pro dlouhodobě nemocné…), ozdravovny, sanatoria, polikliniky)

lékárny, laboratoře

zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, jesle, dětské domovy)

okresní hygienické stanice

viz: zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb., § 35 – 38, zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických

zařízeních č. 160/1992 (§ 3) a Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi č. 242/1991 Sb., § 7 – 21.

Budovy státních orgánů:

Ministerstva

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český báňský úřad

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní bezpečnostní úřad

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Český telekomunikační úřad

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Agentury pro zemědělství a venkov

Archivní správa Ministerstva vnitra (Archiv bezpečnostních složek, Ministerstvo vnitra – Odbor archivní a spisové služby, Národní archiv, Státní oblastní archivy, Státní okresní archivy)

Celní správa

Česká geologická služba

Česká inspekce životního prostředí

Česká národní banka

Česká obchodní inspekce

Česká plemenářská inspekce

Česká školní inspekce

Český hydrometeorologický ústav

Český metrologický institut

Daňová správa (Finanční ředitelství, Finanční úřady, Ústřední finanční a daňové ředitelství)

Drážní inspekce

Drážní úřad

Finanční arbitr

Hasičský záchranný sbor ČR

Hygienické stanice

Kancelář prezidenta republiky

Kancelář veřejného ochránce práv

Krajská vojenská velitelství

Krajské úřady (místa, kde je vykonávána státní správa, tj. např. Odbory dopravy a silničního hospodářství krajských úřadů, Odbory krajských živnostenských úřadů, Odbory školství krajských úřadů, Odbory územního plánování a stavební úřady krajských úřadů)

Městské a obecní úřady (místa, kde je vykonávána státní správa, tj. např. Ekonomické odbory městských úřadů, Investiční odbory městských úřadů, Majetkoprávní odbory městských úřadů, Matriční úřady, Obecní živnostenské úřady městských úřadů, Odbory dopravně-správních agend městských úřadů, Odbory školství městských úřadů, Odbory sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů, Odbory životního prostředí městských úřadů, Stavební úřady městských úřadů, Zvláštní matrika)

Nejvyšší kontrolní úřad

Notářská komora ČR

Česká informační agentura životního prostředí

Národní agentura pro zemědělský výzkum

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní institut pro další vzdělávání

Národní ústav odborného vzdělávání

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Správa základních registrů

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ústav leteckého zdravotnictví

Ústav mezinárodních vztahů

Ústav pro informace ve vzdělávání

Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod

Ústav územního rozvoje

Parlament ČR

Policie České republiky, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování

Pozemkové úřady

Pozemkový fond ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rejstřík trestů Praha

Soudní exekutoři

Soudy

Správa sociálního zabezpečení

Státní energetická inspekce

Národní vzdělávací fond

Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond životního prostředí ČR

Státní zemědělský intervenční fond

Národní památkový ústav

Státní plavební správa

Státní rostlinolékařská správa

Státní sociální podpora

Státní úřad inspekce práce

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní veterinární správa

Státní zastupitelství

Státní zdravotní ústav

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Technická inspekce České republiky

Úřad pro civilní letectví ČR

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřady práce

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústavní soud

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vězeňská služba ČR

Vojenský úřad sociálního zabezpečení

– Všeobecná zdravotní pojišťovna

Výzkumné a zkušební ústavy

Zemědělská vodohospodářská správa

Zpravodajské služby

Agrární komora České republiky

Hospodářská komora České republiky

Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Institut státní správy

Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT

Národní institut dětí a mládeže

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Správa jeskyní ČR

Správy národních parků

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ústav pro studium totalitních režimů

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

městská policie

viz kompetenční zákon č. 2/1969 Sb., § 1 a 2, stránky Státní správa, adresář úřadů, publikace Výkon státní správy – kompetence, odpovědnost a výklad Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro Magistrát města Brna, stanovisko_okruhy_kujmk.doc, str. 3 – 4.

Budovy církví:

Budovy, které náleží církvi nebo náboženské společnosti, případně v nichž církve nebo církevní společnosti vykonávají svou činnost, pokud nejsou jejich vlastníky. Církev nebo náboženská společnost musí být registrována v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.

viz: zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.