Podnět k zahájení řízení z moci úřední – žádost o přezkum

Podávání žádostí již bylo ukončeno. Celkem bylo odesláno 404 žádostí o přezkum.

Adresováno:
Ministerstvo financí
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1 – Malá Strana
podatelna@mfcr.cz

Věc: Podnět k zahájení řízení z moci úřední

Ministerstvo financí dle zmocňovacího ust. § 50 odst. 3 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOL“), vydává povolení k provozování loterií a jiných podobných her, které nejsou v ZOL v části první až čtvrté upraveny. Přes definici v ust. § 2 odst. 1 písm. e) ZOL byly v kontextu s vývojem aplikační politiky ZOL Ministerstvem financí do této kategorie zahrnuty mj. „centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými samotnými hráči, dtto obsluhovanými vyškoleným personálem (SAZKA, a. s., a další, např. také pro příjem číselných loterií, kursových sázek ad.), elektromechanické rulety a kostky, elektronické pokery, lokální loterijní systémy (tzv. triplexy) a další vícemístná herní zařízení“ (vše dále jen „THZ“).

Dle ust. § 45 odst. 1 ZOL pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád (dále jen „Správní řád“), Ministerstvo financí je tedy v tomto řízení výlučným správním orgánem.

Ust. § 50 odst. 3 ZOL upravuje, že v povolení k provozování THZ budou všechny podmínky provozování ministerstvem podrobně stanoveny za přiměřeného použití ustanovení části první až čtvrté ZOL. Na základě intervence Kanceláře veřejného ochránce práv Ministerstvo financí dne 11. 8. 2010, s platností ode dne 16. 8. 2010, upravilo postup při posuzování žádosti o povolení k provozování THZ, které detailně stanovuje podmínky stálého umístění THZ a zohledňuje též situace s přijatými obecně závaznými vyhláškami (dále jen „OZV“) obou typů ve správních obvodech obcí a měst. Pro odůvodnění svého postupu se ministerstvo odkázalo na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 79/2008-101 ze dne 23. 04. 2009. V postupu je mj. specifikováno, že věta první § 17 odst. 11 ZOL se plně vztahuje i na přístroje povolované dle § 50 odst. 3 a že v případě, že obec má OZV dle § 17 odst. 11, Ministerstvo financí požádá danou obec o stanovisko, zda není předmětný přístup v konfliktu s OZV. V případě, že obec má OZV dle § 17 odst. 11 ZOL, neposuzuje povolovací orgán dále naplnění pojmu „sousedství“, ale pouze dodržení vzdálenosti. Při sdělení obce, že THZ je v konfliktu s OZV dle § 17 odst. 11 ZOL, popř. při zjištění stavu přímo Ministerstvem financí, se povolení pro THZ nevydá. Vzhledem u tomu, že před 16. 8. 2010 neměly obce možnost THZ regulovat, nelze v případě již fungující herny povolení pro THZ vydat, ani když byla dříve do takovéto provozovny povolení pro THZ (popř. VHP) vydávána.

O. s. Brnění vyhotovilo na základě materiálu získaného od MF podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dvě mapy hazardu, které ukazují místa se stálým umístěním THZ, konkrétní budovy taxativně vyjmenované dle ust. § 17 odst. 11 ZOL, vč. okruhu jejich blízkého sousedství do vzdálenosti 100 metrů a konflikt s OZV, jež zakazuje umístění hazardního přístroje v konkrétních lokalitách. Tyto mapy jsou umístěny na http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/mapy-hazardu. Z map je zjevné, že dochází k extrémnímu porušování právních předpisů (ZOL), kdy přímo v budovách (zejména zařízení sociální a zdravotní péče a budovy státních orgánů), v přímém sousedství nebo v blízkém sousedství/okruhu do 100 metrů (brněnská OZV hovoří o 100 m, což je proto v Brně závázná vzdálenost pro povolování VHP a THZ) od taxativně vyjmenovaných druhů budov dle ust. § 17 odst. 11 ZOL jsou provozovány THZ, a to v mnoha stovkách případů. Seznam budov dle ust. § 17 odst. 11 ZOL přikládáme v příloze.

V souladu s ust. Hlavy IX. zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podávám na základě výše zjištěných skutečností podnět k zahájení řízení z moci úřední, neboť lze důvodně pochybovat, že rozhodnutí (povolení k provozování THZ) jsou v souladu s právními předpisy.

Žádám správní orgán, aby sám či prostřednictvím příslušného finančního úřadu provedl přezkum všech povolení k provozování THZ ve správním obvodě Statutárního města Brna, vydaných v době účinnosti nové aplikační praxe, tedy po 16. 8. 2010 (povolení vydaná do 28. 2. 2011 jsou dostupné na http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/04/27149_Hollan.xls), a konstatoval, zda jsou řádně splněny všechny zákonné podmínky pravomocných povolení k provozování THZ (stálé umístění THZ).

Vzhledem ke skutečnosti, že dle postupu z 16. 8. 2010 je v případě existence OZV dle § 17 odst. 11 ZOL Ministerstvo financí povinno zeptat se u každé žádosti o povolení THZ dané obce, zda nedochází ke konfliktu s OZV, a tímto stanoviskem se řídit, je zřejmé, že buď MF tuto povinnost zanedbalo a obce se nezeptalo, nebo že se město Brno vyjádřilo k žádostem kladně, tudíž ale v rozporu s OZV. Případně se v rozporu s metodikou MF dotázalo pouze žadatele o THZ, který konflikt s OZV nepřiznal. Ve všech případech je z hlediska uvedení stavu do souladu s právnimi předpisy nutné povolení zrušit, viz ustanovení § 43 ZOL.

Ponecháním povolení k provozování THZ v platnosti za současného stavu spisového materiálu nejen dochází k hrubému – klamání správního úřadu, dlouhodobému – povolení jsou vydávána až na dobu 10 let, a rozsáhlému – celý správní obvod statutárního města Brno, porušení právních předpisů, ale také vážné újmě veřejnému zájmu. V tomto bodě se odkazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 32/2006-56 ze dne 28. 06. 2007, který popisuje v minimálním rozsahu dopady provozování „výherních hracích přístrojů – VHP“ (THZ je v tomto ohledu analog VHP) na veřejný zájem a také na práva občanů zaručená Listinou základních práv a svobod. Dále je obecný úzus o příčinné souvislosti mezi provozováním hazardních přístrojů a vznikem a prevalencí návykové nemoci dg. F63.0, Patologické hráčství, vč. vzniku souvisejících sociálně patologických jevů a podmíněné kriminality (narušování veřejného pořádku).

Proto navrhuji aplikaci ust. § 95 odst. 5 či § 98 Správního řádu, či ust. § 43 odst. 1 a 3 ZOL u povolení k provozování všech THZ, které jsou ve vzdálenost do 100 m od budov taxativně vyjmenovaných v § 17 odst. 11 ZOL – v Brně tedy v rozporu s OZV a tudíž metodikou MF platnou od 16. 8. 2010.

Žádám správní orgán, aby mě o výsledku svého řízení informoval na uvedenou adresu bydliště či na tuto emailovou adresu.

Přílohy:

  1. THZ povolené MF mezi 16. 8. 2010 a 28. 2. 2011, s vyznačenými kolizemi s vyhláškami: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/05/tabulka-kolizi-s-vyhlaskami-mesta.xls
  2. Budovy dle § 17 odst. 11 ZOL na území města Brna: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/05/tabulka_budov_dle_par_17_odst_11_ZOL.xls
  3. mapy vytvořené na základě těchto materiálů: http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/mapy-hazardu

Litigace je realizována ve spolupráci s občanským sdružením OBČANÉ PROTI ZÁVISLOSTEM.